Angry Birds Fanon Wiki
Advertisement
Angry Birds Fanon Wiki

All birds are in the group called "The Monster Flock". Note that the other birds joined the group. They are a species of half of monsters and half of birds.

Members

 • Fire Bird
 • Earth Bird
 • Plant Bird
 • Snow Bird
 • Electric Bird
 • Water Bird
 • Air Bird
 • Magma Bird
 • Cinder Bird
 • Tree Bird
 • Flower Bird
 • Mountain Bird
 • Bug Bird
 • Frost Bird
 • Snowbuff Bird
 • Slik Bird
 • Frozenflame Bird
 • Tundra Bird
 • Frostember Bird
 • Flare Bird
 • Earthquake Bird
 • Spark Bird
 • Thunder Bird
 • Flashfreeze Bird
 • Strike Bird
 • River Bird
 • Freeze Bird
 • Pond Bird
 • Icefloe Bird
 • Pollen Bird
 • Flurry Bird
 • Bayou Bird
 • Seacliff Bird
 • Shockwave Bird
 • Flitter Bird
 • Inferno Bird
 • Blot Bird
 • Vapor Bird
 • Puff Bird
 • Tailwind Bird
 • Tempest Bird
 • Zephyr Bird
 • Flamegust Bird
 • Windstone Bird
 • Legendary Bird

New Members

 • Burst Bird
 • Surge Bird

Former Members

 • Memorial Bird
Advertisement